Professional

Basic Quality Tools for Process and Product Improvement

เครื่องมือคุณภาพพื้นฐาน เพื่อช่วยในการรวบรวบ นำเสนอ วิเคราะห์ข้อมูล และควบคุมปัญหา ที่อาจจะเกิดขึ้น

Curriculum

  • Total 1 Sections with 7 Materials
  • Total Time 00:35:57
  • Content Provider
    AIS ACADEMY
    คือ สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (มหาชน) หรือ เอไอเอส มีหน้าที่หลักในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้มีความรู้ ทักษะ และความพร้อมต่อการทำงานในโลกดิจิทัล และนอกจากนี้ อีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญคือ การทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ในการยกระดับความรู้ เพื่อให้พร้อมต่อการก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจ และเทคโนโลยี ตามแนวคิด "ภารกิจคิดเผื่อ" เพื่อสร้างสังคมความรู้ของคนไทยร่วมกัน

Description

เครื่องมือคุณภาพพื้นฐาน เพื่อช่วยในการรวบรวบ นำเสนอ วิเคราะห์ข้อมูล และควบคุมปัญหา ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อที่จะช่วยในการวางแผน กำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติให้มีประสิทธภาพสูงสุด

1 Speaker

AIS Academy
CLICK
NOW
Competency Assessmentทดสอบ Quiz