Terms of Service

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้แพลตฟอร์ม LearnDi for Thais

  1. ผู้ใช้บริการตกลงใช้แพลตฟอร์ม LearnDi for Thais (“แพลตฟอร์ม”) หรือ บริการพื้นที่หรือสื่อกลางผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน เพื่อเป็นช่องทางในการใช้บริการ ชำระเงิน (หากมี) รวมทั้งการให้ข้อมูล ข่าวสาร การอบรม เพื่อพัฒนาธุรกิจแบบออนไลน์ และการสร้างเครือข่าย ซึ่งบริหารจัดการโดย บริษัท เลิร์นดิ จำกัด (“บริษัท”) โดยผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้ตามวิธีการหรือขั้นตอนที่บริษัทกำหนด เพื่อการใช้แพลตฟอร์มตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงฯ นี้เท่านั้น และผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม หรือขัดต่อหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นผ่านแพลตฟอร์มนี้ หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อนี้ บริษัทมีสิทธิระงับการใช้แพลตฟอร์มนี้ได้ทันที
  2. ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ตลอดจน e-mail address บัญชีผู้ใช้งาน Face Book รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ ที่ผู้ใช้บริการนำมาลงทะเบียนหรือที่ได้ส่งให้แก่บริษัทเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม รวมถึงการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์รายการต่างๆ ในแพลตฟอร์มนี้ เป็นของผู้ใช้บริการ และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน รวมทั้งตรงตามความเป็นจริงทุกประการ ตลอดจนสามารถใช้เป็นหลักฐานได้ หากมีการตรวจพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สมบูรณ์ หรือมิใช่ข้อมูลของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะถูกระงับ ถูกยกเลิก หรือถูกปฏิเสธการใช้แพลตฟอร์มทันที
  3. ผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัทมีสิทธิพิจารณาอนุญาตและยกเลิกการใช้แพลตฟอร์มของผู้ใช้บริการ และ/หรือแก้ไข เพิ่มเติมข้อตกลงฯ ได้ โดยแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องมีการแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขใดๆ ของข้อตกลงฯ นี้ ผู้ใช้บริการจะได้รับแจ้งเป็นหนังสือ เอกสาร หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางแพลตฟอร์มนี้ แล้วแต่กรณี และให้ถือว่าบรรดาหนังสือ เอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฯ นี้ และผู้ใช้บริการตกลงยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ;
  4. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่เก็บรักษา Username/ Password ไว้เป็นความลับ มิให้ผู้อื่นล่วงรู้ ห้ามใช้รหัสร่วมกับผู้อื่น และต้องตั้ง Password ด้วยความรอบคอบ ห้ามตั้งซ้ำกับรหัสอื่นๆ หรือรหัสเดิม หรือที่ผู้อื่นคาดเดาได้ง่าย และต้องเปลี่ยน Password ตามระยะเวลาที่เหมาะสม หรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่สมควรต้องเปลี่ยน Password ทั้งนี้ การทำธุรกรรมใดๆ ผ่านแพลตฟอร์มนี้โดยใช้ Username/Password ของผู้ใช้บริการ ให้ถือว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์มีผลผูกพันผู้ใช้บริการ หากเป็นการทำธุรกรรมที่มีการคิดค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ตลอดจนมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของ Username/Password ยังคงต้องรับผิดชอบในการทำธุรกรรมดังกล่าวทุกประการ โดยไม่สามารถโต้แย้งหรือเรียกร้องให้บริษัทต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแต่อย่างใด
  5. เมื่อผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนใช้แพลตฟอร์มตามข้อตกลงฯ นี้เรียบร้อยแล้ว และประสงค์จะใช้บริการใดๆ ของบริษัท และ/หรือผู้ให้บริการรายต่างๆ ที่เชื่อมต่อบริการของตนเข้ากับแพลตฟอร์มนี้ ผู้ใช้บริการยังต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครและการใช้บริการที่บริษัท และ/หรือผู้ให้บริการรายนั้นๆ ได้
  6. ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัท และ/หรือผู้ให้บริการ ตามอัตราค่าบริการ ช่องทางการชำระเงิน และภายในกำหนดระยะเวลาที่บริษัท และ/หรือผู้ให้บริการกำหนดและแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบแล้ว หรือจะได้ประกาศและแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเพิ่มเติมภายหน้า
  7. ผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ รวมถึงข้อมูลการใช้งาน การทำธุรกรรม หรือกิจกรรมที่ผู้ใช้บริการสนใจ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูล วิจัยตลาด จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย นำเสนอสิทธิประโยชน์ตามความสนใจของผู้ใช้บริการ ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของผู้ให้บริการและ/หรือบุคคลที่เป็นผู้จำหน่าย เป็นตัวแทน หรือมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทและ/หรือของบุคคลอื่น หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ใช้บังคับกับบริษัททั้งขณะนี้และภายภาคหน้า รวมทั้งยินยอมให้บริษัทส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้รับข้อมูล ได้แก่ กลุ่มธุรกิจของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจ องค์กร หรือนิติบุคคลใดๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์ด้วย โดยยินยอมให้บริษัทส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้นเท่านั้น หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านทางแพลตฟอร์มนี้
  8. ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า ความล่าช้า ความขัดข้อง หรือความไม่สมบูรณ์ของการใช้แพลตฟอร์ม อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่อินเทอร์เน็ต สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้เชื่อมต่อกับบริการนี้ ตลอดจนพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่ใช้แพลตฟอร์ม โดยผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการความล่าช้า ความขัดข้อง หรือความไม่สมบูรณ์ ของการใช้แพลตฟอร์มดังกล่าว อาทิ ปัญหาข้อขัดข้อง และ/หรือความล้มเหลวในการรับ-ส่งข้อมูล/การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
  9. แพลตฟอร์มนี้ถูกควบคุมในประเทศไทย หากผู้ใช้บริการเข้าสู่ระบบหรือใช้แพลตฟอร์มนี้นอกราชอาณาจักรไทย ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้บังคับตามกฎหมายไทย
CLICK
NOW
7 Soft Skillsทดสอบ Quiz