THE EDUCATORS THAILAND 2564

งานประกวดผลงานวิชาการด้านสื่อนวัตกรรม 
เพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2564

ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

เกี่ยวกับการประกวดผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND 2564

THE EDUCATORS ...THAILAND

2564

โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2564
มากกว่าความเป็น...ครูผู้สอน วิชาชีพครู เป็นสิ่งที่สำคัญมีบทบาทมากในการพัฒนาคนและพัฒนาชาติ ครูผู้สอน คือผู้ทำให้เกิดการเรียนรู้ และเป็นผู้ทำงานร่วมกับนักเรียนในการแสวงหาความรู้ รวมไปถึงการป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง ให้กับนักเรียน ซึ่งสื่อการเรียนรู้หรือนวัตกรรมต่างๆ ที่ครูผู้สอนนำมาใช้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน หากมีความหลากหลายก็จะช่วยส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้

วัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ

  1. เพื่อส่งเสริมให้นักการศึกษาครูผู้สอนบุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัดและนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ สร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อนวัตกรรมการสอนในรูปแบบคลิปวิดีโอในการจัดการเรียนรู้ทุกสาระวิชา
  2. เพื่อนักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด และนักศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครูได้มีเวทีแลกเปลี่ยน และเผยแพร่ผลงาน ด้านสื่อนวัตกรรมการสอน ที่เป็นผลผลิตของตนเอง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง
  3. เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณ แก่นักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรการศึกษาทุกสังกัด และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ด้านความเป็นผู้นำ ด้านสื่อนวัตกรรมการสอน
  4. สร้างความตระหนัก ให้นักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในประเทศไทย เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง โดยการพัฒนานวัตกรรมการสอนของตน ให้เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาของประเทศไทย

คุณสมบัติ
...ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

บุคลากรด้านการศึกษา
ทุกสังกัด

นักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด
และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีที่ 4-5
หรือนักศึกษาฝึกสอนในทุกกลุ่มสาระวิชา

มีผลงานด้านสื่อนวัตกรรม
การสอนในรูปแบบคลิปวิดีโอ

บุคลากรด้านการศึกษาที่มีผลงานวิชาการ
ด้านสื่อนวัตกรรมการสอนในรูปแบบคลิปวิดิีโอ
ที่นักเรียนสามารถดูและศึกษาได้ด้วยตนเอง

มีสถานะในหน่วยงานการศึกษา
ณ ช่วงวันที่ร่วมกิจกรรมฯ

มีสถานะในหน่วยงานการศึกษา, โรงเรียน, วิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัย ณ วันที่สมัคร, วันที่ ทํากิจกรรมฯ วันที่ประกาศผล
และวันที่รับรางวัลโครงการนําเสนอผลงานวิชาการ
THE EDUCATORS THAILAND

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
นำเสนอผลงานวิชาการ

THE EDUCATORS
THAILAND 2564