1. ผู้สมัครตกลงเข้าร่วมโครงการ ภารกิจ “คิดเผื่อ” อุ่นใจอาสา พัฒนาอาชีพ เพื่อรับความรู้และทักษะสร้างอาชีพ ผ่านเนื้อหาและกิจกรรมเวิร์กชอปในรูปแบบออนไลน์ “ภารกิจคิดเผื่อ Workshop” และ/หรือร่วมงาน “ภารกิจคิดเผื่อ Market” และ/หรือ งานมหกรรม “ภารกิจคิดเผื่อ EXPO” รวมทั้งการรับข้อมูล ข่าวสาร เสนอสิทธิประโยชน์ การอบรม แบบทดสอบ ทางออนไลน์ และการสร้างเครือข่าย (“โครงการ”) ให้บริการโดย AIS Academy (“บริษัท”)
 2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.aisacademy. com/Aunjai-AR-SA โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครและถือว่าผู้ที่ส่งใบสมัครและเข้าร่วมโครงการรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการทั้งหมดแล้ว
 3. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและเป็นสมาชิก Facebook ของ ภารกิจ “คิดเผื่อ” อุ่นใจอาสา พัฒนาอาชีพ  : facebook group
 4. คณะกรรมการและทีมงานของโครงการ จะดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กชอปในแต่ครั้ง จำนวนครั้งละ 100 ท่าน ประกอบด้วย
  1. ผู้ที่ว่างงาน และมีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท เพื่อส่งวัตถุดิบ อุปกรณ์ถึงที่อยู่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  2. ผู้สมัครที่ทั่วไปที่ ไม่ได้รับได้รับวัตถุดิบ อุปกรณ์ สามารถเข้าร่วมชม Workshop Online และทำตามขั้นตอนได้ด้วยวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ได้จัดหาด้วยตนเอง
 5. กิจกรรมเวิร์กชอป ประกอบด้วยการสอนทักษะและฝึกอบรมแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom และมีการถ่ายทอดสด ( Live) ผ่าน facebook close group ชื่อ ภารกิจ “คิดเผื่อ” อุ่นใจอาสาพัฒนาอาชีพ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
  1. การทำน้ำปลาหวาน
  2. การทำเทียนหอมอโรม่า
  3. การทำเสื้อมัดย้อม
 6. ผู้สมัครตกลงเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดของโครงการให้ครบถ้วนเรียบร้อยตามที่คณะกรรมการและทีมงานของโครงการกำหนด ทั้งกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
 7. ผู้สมัครที่ลงทะเบียนและยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กชอปแล้ว หากผู้สมัครไม่สามารถร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าวได้ ผู้สมัครตกลงแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน หลังจากวันประกาศรายชื่อ เพื่อสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ  หากผู้สมัครฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อนี้ บริษัทอาจระงับ หรือ ยกเลิก การเข้าโครงการเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันฝ่าฝืน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 8. ผู้สมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กชอปที่ตนได้รับคัดเลือกครบถ้วนเรียบร้อย จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมในงาน “ภารกิจคิดเผื่อ Market ” และมหกรรม “ภารกิจคิดเผื่อ EXPO” ตามสถานที่หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.aisacademy.com/Aunjai-AR-SA ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการและทีมงานของโครงการกำหนด
 9. ผู้สมัครรับรองว่าข้อมูลในใบสมัครหรือข้อมูลที่ผู้สมัครได้ส่งมอบให้บริษัท เพื่อเข้าร่วมโครงการ เป็นของผู้สมัคร และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน รวมทั้งตรงตามความเป็นจริงทุกประการ ตลอดจนสามารถใช้เป็นหลักฐานได้ หากผู้สมัครฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อนี้ บริษัทอาจระงับ ยกเลิก หรือปฏิเสธการให้ร่วมโครงการได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้สมัครตกลงให้บริษัทเก็บรวบรวม ประมวลผลใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง รวมถึงข้อมูลการใช้งาน การทำธุรกรรม หรือกิจกรรมที่สนใจ คณะกรรมการหรือทีมงานของโครงการอาจขอข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการภายใต้โครงการ
 11. ผู้สมัครรับรองว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในภาพ ข้อมูล หรือ วีดีโอ และตกลงให้ บริษัทใช้ภาพ และข้อมูลต่างๆ ของผู้สมัครในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ และผู้สมัครตกลงร่วมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ตามคำขอของบริษัทโดยไม่มีค่าตอบแทน
 12. คณะกรรมการ ทีมงานของโครงการ และบริษัทไม่สนับสนุนการคัดลอกผลงานหรือสินค้าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับการอนุญาต หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น หากผู้สมัครฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อนี้ ผู้สมัครตกลงสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทันที และรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวด้วย
 13. คณะกรรมการ ทีมงานของโครงการ และบริษัท ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อความ ผลงาน หรือสินค้าใดๆ ที่ผู้สมัครจำหน่ายและเผยแพร่
 14. การตัดสินของคณะกรรมการและทีมงานของโครงการ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้สมัครตกลงไม่โต้แย้ง หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ และไม่เรียกร้องความเสียหายใด ๆ จากการตัดสินของคณะกรรมการและทีมงานของโครงการ
 15. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565
 16. เงื่อนไขของโครงการ ภารกิจ “คิดเผื่อ” อุ่นใจอาสา พัฒนาอาชีพ นี้ เป็นส่วนหนึ่งของ Term of Service ท่านสามารถศึกษาเงื่อนไขดังกล่าวได้ที่ https://www.aisacademy.com/term-of-service
 17. หากมีปัญหาต่าง ๆ ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อส่งอีเมลมาที่ Aunjai.arsa@ais.co.th หรือเบอร์โทรศัพท์ 0-2079-6099