Description

เจาะวิธีการทำการตลาดออนไลน์กับโค้ชไช๊ ที่จะมาสอนวิธีการหาให้กับธุรกิจที่ต้องการเปลี่ยนมาขายออนไลน์ พร้อมวิธีการบูทอย่างไร ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

Coach

โค้ชไช้
สมชาติ ลีลาไกรศร
ที่ปรึกษาด้านการตลาด  / อดีตผู้บริหารธุรกิจ SME ธนาคารกสิกรไทย