Description

ชวนทุกคนมาเรียนรู้กระบวนการวิเคราะห์การตลาดง่ายๆ ด้วยกระดาษเพียงแผ่นเดียว

Coach

โค้ชไช้
สมชาติ ลีลาไกรศร
ที่ปรึกษาด้านการตลาด  / อดีตผู้บริหารธุรกิจ SME ธนาคารกสิกรไทย