เกี่ยวกับ AIS ACADEMY

ABOUT US

AIS ACADEMY ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ
ซึ่งนำองค์ความรู้มาจากทั้งภายในและนอกประเทศ ด้วยบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กร ในทุกระดับ
ชั้น โดยมี DIGITAL PLATFORM เป็นแหล่งความรู้ให้พนักงานสามารถเข้าถึงได้ ทุกที่ ทุกเวลา สร้างวัฒนธรรมแห่งการตื่นรู้และพร้อมรับมือ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู่เสมอ จึงทำให้พนักงานของ AIS มีความพร้อมและยอมรับ
ในการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

Digital ...Platform

จากประสบการณ์ที่ผ่าน AIS Academy ได้มีการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบการเรียน Online Course, Virtual Class และ Blended Classroom ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ “AIS LearnDi” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาบุคลากรภายในกว่า 13,000 คน

เราเชื่อว่าจากประสบการณ์ในการใช้งานจริง ซึ่งเกิดมาจากการลองผิด ลองถูกของเรา จะสามารถช่วยให้พันธมิตรและคู่ค้า ที่ต้องการเพิ่มความรู้และทักษะต่างๆ ให้กับพนักงานในองค์กร เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยน และยิ่งในช่วงวิกฤติที่การเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นเรื่องยาก เราถูกผลักดันให้หันมาเรียนรู้บนโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น การเรียนรู้ผ่าน Digital Platformจึงมีความสำคัญ และยังส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของบุคลากรในการพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติโดยตรง

Digital Disruption

เราจึงขยายผลและผลักดันองค์ความรู้ออกไปสู่สังคมไทย ให้ได้เรียนรู้ สร้างความเข้าใจ ตื่นตัว กับกระแส Digital Disruption ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนและสังคมอยู่ตลอดเวลา ในรูปแบบของการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ “LearnDi forThais” Digital Learning Platform ที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ ส่งต่อไปถึงพันธมิตรและลูกค้า โดยผนึกกำลังพันธมิตรทั้งภาคเอกชน และภาคการศึกษา ทั้งจากภายในและต่างประเทศ ร่วมกันพัฒนาทั้งเนื้อหาและแพลตฟอร์ม เพื่อให้เข้าถึงและตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร

เพราะเราเชื่อว่า EdTech (Education Technology) Eco-System จะให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น 
เมื่อพันธมิตรเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันพัฒนา เพื่อทำให้สังคมไทยเข้มแข็งและแข็งแรงขึ้น