Competency Assessment

…ค้นหาสมรรถนะที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ!
พร้อมไขเคล็ดลับเทคนิคการอัพสกิลการทำงาน
เพื่อสร้างความเป็นเลิศได้อย่างตรงจุด

บริษัท เลิร์นดิ จำกัด ร่วมกับ ศูนย์ประเมินทางจิตวิทยา คณะจิตวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาแบบวัดสมรรถนะส่วนบุคคลในด้านต่างๆ

* จากการทำงานของท่านในช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมาขอให้ท่าน
พิจารณาลักษณะในการทำงานจากรายข้อว่าตรงกับตัวท่านมากน้อย
เพียงใดโดยประเมินจากระดับ 1-5

Networking & Partnering

ความสามารถที่บุคคลจะสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับบุคคลทั้งในและนอกหน่วยงาน เพื่อที่จะช่วยเหลือและร่วมงานกัน การใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ และความอุตสาหะอดทนเมื่อเผชิญกับความยากลำบากในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ อาจรวมไปถึงความสามารถที่จะบริหารทรัพยากร จุดเด่น และจุดด้อยของบุคคล และทีมงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย

Creativity

ความสามารถในการคิดความยืดหยุ่น สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และทรัพยากรที่มี การมีความกล้าที่จะลองผิดลองถูก และปรับเปลี่ยนแนวทางในการทำงาน การแก้ไขปัญหา หรือการตอบสนอง โดยพิจารณาถึงปัญหา และผลลัพธ์ เพื่อให้ได้แนวทางใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงาน หรือแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Digital Literacy

การที่บุคคลสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น ซึ่งครอบคลุมทั้งการมีความเข้าใจในเทคโนโลยีและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในลักษณะต่าง ๆ เช่น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหาข้อมูล การสร้างและการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยในการทำงาน โดยมีการคำนึงถึง ความปลอดภัยจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั้งต่อตนเองและผู้อื่น พร้อมทั้งสามารถใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดตามศักยภาพที่บุคคล และเทคโนโลยีดิจิทัลควรจะเป็น

Agility

คือความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงที โดยบุคคลจะมีเจตคติทางบวกต่อการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ที่มี ความคลุมเครือหรือท้าทาย ซึ่งบุคคลจะดำเนินการในเชิงรุกเพื่อคว้าโอกาสและใช้ประโยชน์ จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีทักษะการทำงานที่ยืดหยุ่น ยอมรับกับความไม่แน่นอนที่อาจ เกิดขึ้น และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้จะอยู่ภายใต้ภาวะที่เครียดหรือกดดัน จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

Lifelong Learning

การตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการเรียนรู้ มีความเข้าใจว่าการเรียนรู้คือหน้าที่ หนึ่งของบุคคล และมีทักษะในการมองเรื่องราวหรือปัญหาที่เกิดขึ้นได้หลากหลายมุมมอง ซึ่งช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในความรู้ที่ได้รับมา ส่งผลให้บุคคลสามารถนำความรู้ไป เชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่บุคคลมีอยู่เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น

Leadership, including Empowering and Inspiring others

การมีทักษะความเป็นผู้นำ สร้างวิสัยทัศน์ผ่านการคัดกรองข้อมูล ให้อำนาจและการตัดสินใจ ต่อผู้อื่นในการทำงานพร้อมสร้างบรรยากาศของความไว้ใจ ส่งเสริมความสัมพันธ์ พัฒนาสมรรถนะและความมั่นใจของการทำงานร่วมกัน รวมถึงสามารถอธิบายความเข้าใจ ของตน ให้ข้อเสนอแนะ คำติชม เพื่อเพิ่มผลผลิต ความเชื่อมั่นด้านจิตใจ และความเข้มแข็ง พร้อมเผชิญหน้า

Complex Problem Solving

ความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีความซับซ้อน และไม่มี วิธีแก้ไขที่ชัดเจน ซึ่งบุคคลจะต้องหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้นั้น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา