0/0

Scroll Down
AIS ACADEMY FOR THAIS

ตั้งแต่ปี 2562 AIS Academy ได้ขยับบทบาทในฐานะภาคเอกชนและการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทย พร้อมอาสาเป็นอีกแกนที่รวบรวมภาคเอกชนในการทำงานพัฒนาและผลักดันองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีแห่งอนาคตให้กับคนไทยได้เรียนรู้ สร้างความเข้าใจและตื่นตัว เพื่อเตรียมพร้อมกับกระแส Digital Disruption ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนและสังคมอยู่ตลอดเวลา จัดงานสัมมนาภายใต้โครงการ “AIS ACADEMY for THAIs : ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย” ด้วยความความร่วมมือกับหลายองค์กรชั้นนำทั้งในและ ต่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค ในรูปแบบ Physical Event และ Online Conference ได้แก่

1. AIS ACADEMY for THAIs ณ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561

2. AIS ACADEMY for THAIs: Intelligent Nation Series ณ สยามพารากอน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

3. AIS ACADEMY for THAIs: to the Region องค์ความรู้ สู่ภูมิภาค จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่19 กรกฎาคม 2562 และ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562

4. AIS ACADEMY for THAIs : JUMP Thailand ในการเรียนรูปแบบใหม่ Hybrid Event (On-Ground และ Virtual LIVE Event) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563

และเรายังยืดถือและสานต่อกับภารกิจ “คิดเผื่อ” เพื่อคนไทยต่อไป เพราะเราเชื่อว่า การเติบโตแต่เพียงผู้เดียวไม่ใช่การเติบโตอย่าง
แท้จริง แต่การทำให้สังคมไทยเข้มแข็งและแข็งแรงขึ้น เป็นการเติบโตอย่างยั่งยืน

ACADEMY FOR THAIS

Digital Disruption ไม่น่ากลัว! เตรียมตัว
ให้พร้อมไปกับ AIS Academy