THE EDUCATORS THAILAND

2024


     การศึกษากับสื่อดิจิทัลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในยุคปัจจุบันเนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลงวิถีการเรียนการสอนอย่างสิ้นเชิง โดยผู้เรียนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้จากทุกที่ทุกเวลาผ่านสื่อดิจิทัลต่างๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย การสร้าง Content Creator ด้านการศึกษาจึงเป็นหนึ่งในวิธีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลที่เหมาะสมและน่าสนใจสำหรับผู้เรียนในยุคนี้ และเป็นที่มาของเป้าหมายในปีนี้ ที่จะมุ่งสร้างการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่าน "มหานคร เพื่อการศึกษาที่เท่าเทียม"

     AIS Academy ในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคมไทย เราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพผู้สอน และการจัดทำสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมและเป็นเวทีให้กับนักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และติวเตอร์ ที่มีศักยภาพ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการด้านการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าต่อไป

 

วัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ

  1. เพื่อส่งเสริมให้นักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู,ติวเตอร์และบุคลากรด้านการศึกษา ได้สร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อนวัตกรรมการสอนในรูปแบบคลิปวิดีโอและสื่อการสอนรูปแบบอื่นๆ ในการจัดการเรียนรู้ ทุกสาระวิชา
  2. เพื่อให้นักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และติวเตอร์ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานด้านสื่อนวัตกรรมการสอน และสื่อการสอนรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นผลผลิตของตนเองเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง
  3. เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณแก่นักการศึกษา ครู บุคลากรการศึกษาทุกสังกัด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และติวเตอร์ในด้านความเป็นผู้นำด้านสื่อนวัตกรรมการสอน และสื่อการสอนรูปแบบอื่นๆ
  4. สร้างความตระหนักให้นักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และ ติวเตอร์ในประเทศไทย เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง โดยการพัฒนานวัตกรรมการสอนของตนเอง เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาของประเทศไทย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ