THE EDUCATORS THAILAND

2565


     การศึกษามีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ การผลิตสื่อการสอนที่ตอบโจทย์ในการเรียนรู้ยุคดิจิทัล มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาผู้สอนและผู้เรียน ให้เกิดกระบวนการความรู้ของเนื้อหาวิชาอย่างเป็นระบบ จึงเป็นที่มาของโจทย์หลักในปีนี้ “The Knowledge Creators สอนอย่างไร ให้โลกจำ” การเรียนรู้แบบดิจิทัล ที่เน้นการออกแบบเนื้อหาการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สร้างปฏิสัมพันธ์ของผู้สอนและผู้เรียนเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนและสามารถนำไปปรับใช้ในประสบการณ์จริง นำไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

     AIS Academy ในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคมไทย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมและเป็นเวทีให้กับนักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้นักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้สร้างสรรค์ผลงานวิชาการด้านการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าต่อไป

 

วัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ

  1. เพื่อส่งเสริมให้นักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัดและนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ สร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อนวัตกรรมการสอนในรูปแบบคลิปวิดีโอในการจัดการเรียนรู้ทุกสาระวิชา
  2. เพื่อนักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด และนักศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครูได้มีเวทีแลกเปลี่ยน และเผยแพร่ผลงาน ด้านสื่อนวัตกรรมการสอน ที่เป็นผลผลิตของตนเอง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง
  3. เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณ แก่นักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรการศึกษาทุกสังกัด และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ด้านความเป็นผู้นำ ด้านสื่อนวัตกรรมการสอน
  4. สร้างความตระหนัก ให้นักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในประเทศไทย เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง โดยการพัฒนานวัตกรรมการสอนของตน ให้เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาของประเทศไทย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ