Terms of Service ข้อตกลงและเงื่อนไข

การใช้เว็บไซต์ AIS Academy และแพลตฟอร์ม LearnDi for Thais

 1. ผู้ใช้บริการตกลงใช้เว็บไซต์ AIS Academy (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า "เว็บไซต์") ซึ่งบริหารจัดการโดย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เลิร์นดิ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า "บริษัท") เพื่อเป็นช่องทางในการใช้บริการ การเข้าร่วมโครงการ การติดต่อสื่อสาร การส่ง-รับข้อมูล ข่าวสาร การเสนอสิทธิประโยชน์ ตลอดจนการศึกษา อบรม และทำแบบทดสอบผ่านเว็บไซต์
 2. ผู้ใช้บริการตกลงลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งานเว็บไซต์ตามวิธีการและขั้นตอนที่บริษัทกำหนด เพื่อการใช้เว็บไซต์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ และผู้ใช้บริการตกลงไม่กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งภายในและระหว่างประเทศที่ใช้บังคับ หรือขัดต่อเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ ทั้งที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนี้และที่จะได้ออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้าผ่านเว็บไซต์นี้
 3. ผู้ใช้บริการรับรองว่าผู้ใช้บริการเป็นบุคคลที่มีความสามารถและ/หรือมีอำนาจตามกฎหมายในการลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งาน ใช้บริการ ตลอดจนทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์นี้ และผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการนำมาลงทะเบียนหรือที่ได้ส่งให้แก่บริษัท เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเพื่อใช้บริการต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ เป็นของผู้ใช้บริการ และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน รวมทั้งตรงตามความเป็นจริงทุกประการ ตลอดจนสามารถใช้เป็นหลักฐานได้ หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อนี้ อาจทำให้บริษัทไม่สามารถให้บริการตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอได้ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก หรือปฏิเสธการใช้เว็บไซต์นี้ได้ทันที
 4. ผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงได้ โดยแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ และผู้ใช้บริการตกลงยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว ทุกประการ
 5. ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้จัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์และบริการต่าง ๆ ตามข้อตกลงนี้เอง
 6. ผู้ใช้บริการตกลงเก็บรักษา Username/Password ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ไว้เป็นความลับ มิให้ผู้อื่นล่วงรู้ และไม่ใช้ Password ร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนตกลงกำหนด Password ด้วยความรอบคอบ มิให้ผู้อื่นคาดเดาได้ง่าย และเปลี่ยน Password ตามระยะเวลาที่เหมาะสม หรือเมื่อมีเหตุสมควรเปลี่ยน Password ทั้งนี้ การทำธุรกรรมใดๆ ผ่านเว็บไซต์นี้โดยใช้ Username/Password ของผู้ใช้บริการ ให้ถือว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์มีผลผูกพันผู้ใช้บริการ หากเป็นการทำธุรกรรมที่มีการคิดค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ตลอดจนมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของ Username/Password ตกลงรับผิดชอบในการทำธุรกรรมดังกล่าวทุกประการ และจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องให้บริษัทรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแต่อย่างใด
 7. เมื่อผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนใช้เว็บไซต์ตามข้อตกลงนี้แล้ว หากผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการ หรือเข้าร่วมโครงการใด ๆ ผ่านเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้บริการยังต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครและเงื่อนไขการใช้บริการหรือการเข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้เพิ่มเติมสำหรับบริการและโครงการนั้นด้วย
 8. ในกรณีการใช้บริการหรือเข้าร่วมโครงการประเภทที่มีการเรียกเก็บค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่าย ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่าย ตามอัตราค่าบริการ ช่องทางการชำระเงิน และภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามที่บริษัทได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ
 9. ผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ รวมถึงข้อมูลการ ใช้งาน การทำธุรกรรม หรือกิจกรรมที่ผู้ใช้บริการสนใจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการต่างๆ และ/หรือการทำธุรกรรม และ/หรือประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูล การวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาบริการ และ/หรือการให้ข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการขาย สิทธิประโยชน์ตามความสนใจของผู้ใช้บริการ และ/หรือประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อให้ข้อมูลบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของ ผู้ให้บริการและ/หรือบุคคลที่เป็นผู้จำหน่าย เป็นตัวแทน หรือมีความเกี่ยวข้องกับบริษัท และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับบริษัททั้งขณะนี้และภายภาคหน้า รวมทั้งยินยอมให้บริษัทส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้รับข้อมูล ได้แก่ กลุ่มธุรกิจของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจ องค์กร หรือนิติบุคคลใดๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยยินยอมให้บริษัทส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์หรือตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบที่ใช้บังคับกับบริษัทเท่านั้น หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านทางเว็บไซต์นี้ ท่านสามารถศึกษาประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ทาง www.ais.th/privacy-notice/th/
 10. ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า ความล่าช้า ความขัดข้อง หรือความไม่สมบูรณ์ของการใช้เว็บไซต์ อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้ ตลอดจนพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่ใช้เว็บไซต์ โดยผู้ใช้บริการตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการความล่าช้า ความขัดข้อง หรือความไม่สมบูรณ์ ของการใช้เว็บไซต์ อาทิ ปัญหาข้อขัดข้อง และ/หรือความล้มเหลวในการรับ-ส่งข้อมูล/การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
 11. หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งในข้อตกลงนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก หรือปฏิเสธการใช้เว็บไซต์นี้ทันที นอกจากนี้ หากการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ บริษัท หรือบุคคลอื่นใด ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา
 12. เว็บไซต์นี้ถูกควบคุมในประเทศไทย หากผู้ใช้บริการเข้าสู่ระบบหรือใช้เว็บไซต์นี้นอกราชอาณาจักรไทย ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้บังคับตามกฎหมายไทย
 13. ข้อความ เนื้อหา ตลอดจนสิ่งอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงชื่อ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เป็นต้น เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทและ/หรือบุคคลภายนอกที่บริษัทได้รับอนุญาตให้ใช้