Terms of Service

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ AIS Academy และแพลตฟอร์ม LearnDi for Thais

 1. ผู้ใช้บริการตกลงใช้เว็บไซต์1 AIS Academy และแพลตฟอร์ม LearnDi for Thais รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะบริการพื้นที่หรือสื่อกลางผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน ("แพลตฟอร์ม") ซึ่งบริหารจัดการโดย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เวอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เลิร์นดิ จำกัด ("บริษัท") เพื่อเป็นช่องทางในการใช้บริการต่างๆ ที่ให้บริการผ่านในแพลตฟอร์ม รวมทั้ง การชำระเงิน (หากมี) การให้ข้อมูล ข่าวสาร เสนอสิทธิประโยชน์ การอบรมแบบทดสอบ ทางออนไลน์ และการสร้างเครือข่าย
 2. ผู้ใช้บริการตกลงลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มตามวิธีการหรือขั้นตอนที่บริษัทกำหนด เพื่อการใช้แพลตฟอร์มตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ และผู้ใช้บริการตกลงไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม หรือขัดต่อหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนี้และที่จะได้ออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้าผ่านแพลตฟอร์มนี้ หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก หรือปฏิเสธการใช้แพลตฟอร์มนี้ทันที
 3. ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการนำมาลงทะเบียนหรือที่ได้ส่งให้แก่บริษัท เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือเพื่อใช้บริการต่างๆ ในแพลตฟอร์มนี้ เป็นของผู้ใช้บริการ และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน รวมทั้งตรงตามความเป็นจริงทุกประการ ตลอดจนสามารถใช้เป็นหลักฐานได้ หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อนี้ อาจทำให้บริษัท ไม่สามารถให้บริการตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอได้ และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก หรือปฏิเสธการใช้แพลตฟอร์มนี้ได้ทันที
 4. ผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัทยกเลิกการใช้แพลตฟอร์มของผู้ใช้บริการ และ/หรือแก้ไข เพิ่มเติมข้อตกลงได้ โดยแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นหนังสือ เอกสาร หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางแพลตฟอร์ม และในการแก้ไข เพิ่มเติม เงื่อนไขใดๆ ของข้อตกลงให้ถือว่าบรรดาหนังสือ เอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ และผู้ใช้บริการตกลงยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ
 5. ผู้ใช้บริการตกลงเก็บรักษา Username/ Password เป็นความลับ มิให้ผู้อื่นล่วงรู้ ไม่ใช้ Password ร่วมกับผู้อื่น และกำหนด Password ด้วยความรอบคอบ หรือที่ผู้อื่นคาดเดาได้ง่าย และเปลี่ยน Password ตามระยะเวลาที่เหมาะสม หรือเมื่อมีเหตุสมควรเปลี่ยน Password ทั้งนี้ การทำธุรกรรมใดๆ ผ่านแพลตฟอร์มนี้โดยใช้ Username/Password ของผู้ใช้บริการ ให้ถือว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์มีผลผูกพันผู้ใช้บริการ หากเป็นการทำธุรกรรมที่มีการคิดค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ตลอดจนมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของ Username/Password ตกลงรับผิดชอบใน การทำธุรกรรมดังกล่าวทุกประการ และจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องให้บริษัท รับผิดชดใช้ค่าเสียหายแต่อย่างใด
 6. เมื่อผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนใช้แพลตฟอร์มตามข้อตกลงนี้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว และประสงค์จะใช้บริการใดๆ ของบริษัท และ/หรือผู้ให้บริการรายต่างๆ ที่เชื่อมต่อบริการของตนเข้ากับแพลตฟอร์มนี้ ผู้ใช้บริการยังต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครและเงื่อนไขการใช้บริการที่บริษัท และ/หรือผู้ให้บริการรายนั้นๆ ได้กำหนดสำหรับบริการนั้น และปฏิบัติตามข้อตกลงของแฟลตฟอร์มนี้ด้วย
 7. ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัท และ/หรือผู้ให้บริการ ตามอัตราค่าบริการ ช่องทางการชำระเงิน และภายในระยะเวลาที่บริษัท และ/หรือผู้ให้บริการกำหนดและแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบแล้ว หรือที่จะประกาศและแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเพิ่มเติมภายหน้า
 8. ผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ รวมถึงข้อมูลการใช้งาน การทำธุรกรรม หรือกิจกรรมที่ผู้ใช้บริการสนใจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการต่างๆ และ/หรือ การทำธุรกรรม และ/หรือ ประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูล การวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาบริการ และ/หรือการให้ข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการขาย สิทธิประโยชน์ตามความสนใจของผู้ใช้บริการ และ/หรือ ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อให้ข้อมูลบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของผู้ให้บริการและ/หรือบุคคลที่เป็นผู้จำหน่าย เป็นตัวแทน หรือมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทและ/หรือของบุคคลอื่น และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ใช้บังคับกับบริษัททั้งขณะนี้และภายภาคหน้า รวมทั้งยินยอมให้บริษัทส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้รับข้อมูล ได้แก่ กลุ่มธุรกิจของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจ องค์กร หรือนิติบุคคลใดๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยยินยอมให้บริษัทส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์หรือตามที่กฎหมายกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับบริษัทเท่านั้น หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านทางแพลตฟอร์มนี้ ท่านสามารถศึกษาประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ทาง https://www.aisacademy.com/page/privacy-notice
 9. ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า ความล่าช้า ความขัดข้อง หรือความไม่สมบูรณ์ของการใช้แพลตฟอร์ม อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ต สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้เชื่อมต่อกับบริการนี้ ตลอดจนพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่ใช้แพลตฟอร์ม โดยผู้ใช้บริการตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการความล่าช้า ความขัดข้อง นำส่ง หรือความไม่สมบูรณ์ ของการใช้แพลตฟอร์ม อาทิ ปัญหาข้อขัดข้อง และ/หรือความล้มเหลวในการรับ-ส่งข้อมูล/การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
 10. แพลตฟอร์มนี้ถูกควบคุมในประเทศไทย หากผู้ใช้บริการเข้าสู่ระบบหรือใช้แพลตฟอร์มนี้นอกราชอาณาจักรไทย ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้บังคับตามกฎหมายไทย
 11. เมื่อผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดหน้าที่ตามเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือหลายข้อ ทำการปลอม หรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทหรือของบุคคลอื่น ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด กระทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้มูล หรือกระทำอื่น อันเป็นความผิดว่าด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์หรือ กระทำการอันขัดต่อกฎหมาย ขัดต่อความสงบหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ผู้ใช้บริการจะถูกระงับ หรือยกเลิกการใช้บริการ นอกจากนี้ผู้ใช้บริการตกลงที่จะดำเนินการแก้ไข เยียวยาให้ดีดั่งเดิม และตกลงรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ตลอดจน อาจถูกดำเนินคดี ทั้งทางแพ่ง หรืออาญา แล้วแต่กรณี