AIS ACADEMY for THAIs : JUMP THAILAND 2021

จบไปแล้วสำหรับ LIVE งานสัมมนา AIS ACADEMY FOR THAIS: JUMP THAILAND ที่จะพาคุณก้าว “กระโดด” สู่การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนในยุค Next Normal
.


การเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงเกียรติ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) AIS Academy และพันธมิตร ได้ร่วมถ่ายทอดพันธกิจที่ได้คิดเผื่อเพื่อการใช้ชีวิตที่ยั่งยืนของคนไทยในอนาคต พร้อมติดปีกในการยกระดับทั้งการพัฒนาอาชีพ นวัตกรรม และภาคการศึกษาให้ก้าวกระโดดสู่ความมั่นคง ภายใต้โครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2565
.
นอกเหนือจากความร่วมมือจากทางภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อช่วยผลักดันการยกระดับสังคมไทยให้เกิดขึ้นได้แล้ว อีกสิ่งหนึ่งสิ่งที่สำคัญ คือการนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด และใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อทำให้สังคมไทยพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง


.
รับชมย้อนหลังได้ที่ https://bit.ly/3AQM0xY

#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ #AISAcademy #AISAcademyForThais #ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย 

ดูน้อยลง