ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักบริการการศึกษาและบรรณสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มาศึกษาดูงานระบบห้องสมุดของ AIS

10 ต.ค.65 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักบริการการศึกษาและบรรณสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มาศึกษาดูงานระบบห้องสมุด ReadDi โดย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ รักษาการหัวหน้าสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลและหัวหน้าส่วนงานการจัดการองค์ความรู้ด้านเทคนิค ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษาและบรรณสาร ซึ่งทางสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริการห้องสมุดในการเรียนการสอนนักศึกษาและการทำงานของบุคลากรภายในเป็นอย่างมาก เพื่อนำไปพัฒนาการให้บริการห้องสมุดของนิด้าต่อไป

ReadDi

ReadDi

ReadDi

ReadDi

ReadDi