ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ออนไลน์ Digital Learning Platform: LearnDi

20 ม.ค.66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา โสมาบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน และคณะเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ออนไลน์ Digital Learning Platform: LearnDi โดยดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ รักษาการหัวหน้าสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลและหัวหน้าส่วนงานการจัดการองค์ความรู้ด้านเทคนิคให้การต้อนรับ ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน และพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถให้ทันตามยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการสื่อสารและการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว


AIS Academy

AIS Academy

AIS Academy

AIS Academy

AIS Academy