ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงานด้านการออกแบบระบบนิเวศการเรียนรู้ สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

20 ม.ค.66 รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ และคณะนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ได้มาศึกษาดูงานด้านการออกแบบระบบนิเวศการเรียนรู้ สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ รักษาการหัวหน้าสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลและหัวหน้าส่วนงานการจัดการองค์ความรู้ด้านเทคนิคให้การต้อนรับ ในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การออกแบบกราฟฟิก เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ในด้านการทำงาน และการเป็นผู้ประกอบการ ในการนำความรู้และประสบการณ์ไปบูรณาการกับการเรียนของหลักสูตรต่อไป

AIS Academy

AIS Academy

AIS Academy

AIS Academy

AIS Academy