คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในรูปแบบออนไลน์

27 มี.ค.66 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคล และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้และพัฒนาประเมินสมรรถนะรูปแบบออนไลน์ (Competency Assessment) โดยดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ รักษาการหัวหน้าสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลและหัวหน้าส่วนงานการจัดการองค์ความรู้ด้านเทคนิคให้การต้อนรับ ในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาทักษะ และเสริมศักยภาพใหม่ๆ ที่จำเป็นต่อการเตรียมพร้อมเป็นผู้บริหารในอนาคต

AIS Academy

AIS Academy

AIS Academy

AIS Academy