ฝ่ายเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมของห้องสมุดดิจิทัล

26 เม.ย.66 ขอขอบคุณคณะบุคลากรจากฝ่ายเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใต้โครงการ Innovation Learning Technology ที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม การบริการสื่อ สิ่งพิมพ์และเทคโนโลยีดิจิทัล เกี่ยวกับการดำเนินงานของห้องสมุดดิจิทัล (Digital library) หรือ The cultivation library ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ แก่บุคคลากร โดยมีนายทรงเกียรติ ปัญจมาโนชญ์ ผู้จัดการด้านแพลตฟอร์มการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาบุคคล ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ อาคาร AIS 1

AIS Academy

AIS Academy

AIS Academy

AIS Academy