ศูนย์การศึกษาและวิทยาการด้านความมั่นคง กอ. รมน. ร่วมศึกษาการดำเนินงานด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมของห้องสมุดดิจิทัล

วันที่ 16 ส.ค 66 ขอขอบคุณศูนย์การศึกษาและวิทยาการด้านความมั่นคง กอ. รมน. ที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) หรือ The Cultivation Library ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ แก่บุคคลากร โดยมีคุณทรงเกียรติ ปัญจมาโนชญ์ ผู้จัดการด้านแพลตฟอร์มการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาบุคคล ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ อาคาร AIS 1

AIS Academy

AIS Academy