คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมศึกษาการบริหารจัดการองค์ความรู้และการพัฒนาบุคลากรของ AIS ณ The Cultivation Library

วันที่ 20 ต.ค. 2566 คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ THE CULTIVATION LIBRARY ห้องสมุดดิจิทัลของ AIS รวมถึงข้อมูลภาพรวมการบริหารจัดการองค์ความรู้และการพัฒนาบุคลากรของ AIS ในหลากหลายมิติ จาก ดร. สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ Act Head of AIS Academy and Head of Technical Knowledge Management ณ THE CULTIVATION LIBRARY อาคาร AIS Tower 1

AIS Academy

AIS Academy

AIS Academy