THE TUTOR THAILAND

2565

โครงการ THE TUTOR THAILAND ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรกลุ่ม "ติวเตอร์" ซึ่งถือเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนไทย โดยระหว่างโครงการจะมีการเพิ่มทักษะในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมต่อกลุ่มเยาวชน การสื่อสารการเรียนรู้ในรูปแบบที่สร้างสรรค์และน่าสนใจ รวมไปถึงการเสริมทักษะทางด้านดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อสรรค์สร้างการเรียนรู้ผ่านรูปแบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่เยาวชนไทย

โครงการนี้จัดทำขึ้นโดย AIS Academy ภายใต้ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

เมื่อท่านลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ THE TUTOR THAILAND ประจำปี 2565 โดยกรอกข้อมูลตามที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ ท่านรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นของท่านจริง และรับทราบว่า AIS Academy จะมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ การดำเนินการเกี่ยวกับโครงการการเรียนรู้และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งรับทราบว่า AIS Academy จะมีการเปิดเผยข้อมูล ชื่อ นามสกุล เพศ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ สถานที่ทำงาน และอื่นๆ ให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมนับสนุนโครงการ อาทิ สมาคม สถาบันภาครัฐและเอกชน องค์กรเอกชน และองค์กรไม่แสวงหากำไร เพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการ THE TUTOR THAILAND ประจำปี 2565 เท่านั้น ตลอดจนรับทราบว่าบุคคลดังกล่าวจะมีการเปิดเผยข้อมูลการเรียนรู้และการเข้าร่วมกิจกรรมของท่านให้แก่ AIS Academy เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับโครงการการเรียนรู้ และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ต่อไป

คุณสมบัติครูผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ