THE TUTOR THAILAND 2564

การสมัครลงทะเบียนโครงการTHE TUTOR THAILAND

ประจำปี 2564

THE TUTOR ...THAILAND

2564

โครงการ THE TUTOR THAILAND ประจำปี 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรกลุ่ม "ติวเตอร์" ซึ่งถือเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนไทย โดยระหว่างโครงการจะมีการเพิ่มทักษะในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมต่อกลุ่มเยาวชน การสื่อสารการเรียนรู้ในรูปแบบที่สร้างสรรค์และน่าสนใจ รวมไปถึงการเสริมทักษะทางด้านดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อสรรค์สร้างการเรียนรู้ผ่านรูปแบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่เยาวชนไทย

โครงการนี้จัดทำขึ้นโดย AIS Academy ภายใต้ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

เมื่อท่านลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ THE TUTOR THAILAND ประจำปี 2564 โดยกรอกข้อมูลตามที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ ท่านรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นของท่านจริง และรับทราบว่า AIS Academy จะมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ การดำเนินการเกี่ยวกับโครงการการเรียนรู้และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งรับทราบว่า AIS Academy จะมีการเปิดเผยข้อมูล ชื่อ นามสกุล เพศ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ สถานที่ทำงาน และอื่นๆ ให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมสนับสนุนโครงการ อาทิ สมาคม สถาบันภาครัฐและเอกชน องค์กรเอกชน และองค์กรไม่แสวงหากำไร เพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนภายใต้โครงการ THE TUTOR THAILAND ประจำปี 2564 เท่านั้น ตลอดจนรับทราบว่าบุคคลดังกล่าวจะมีการเปิดเผยข้อมูลการเรียนรู้และการเข้าร่วมกิจกรรมของท่านให้แก่ AIS Academy เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับโครงการการเรียนรู้ และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ต่อไป

คุณสมบัติ ...ครูผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

ไม่จำกัดเพศ อายุ
และสาขาอาชีพขององค์ความรู้

มีประสบการณ์ในการสอน
หรือเป็นติวเตอร์มาก่อน

มีใจรักในการสอน และมีความรู้
ในเรื่องที่สอนอย่างแท้จริง

มุ่งมั่น ตั้งใจ กล้าแสดงออก
และเปิดรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่

ลงทะเบียน ร่วมโครงการ
THE TUTOR
THAILAND 2564

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
โครงการ THE TUTOR THAILAND by AIS Academy

ระบุชื่อ

ระบุนามสกุล

ระบุอีเมล

ระบุเบอร์โทรศัพท์

กรุณากดยอมรับ

โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายของเราอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจถึงวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ สิทธิของท่าน ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อตกลงและเงื่อนไข