0/0

Scroll Down
AIS ACADEMY FOR THAIS

ตั้งแต่ปี 2562 AIS Academy ได้ขยับบทบาทในฐานะภาคเอกชนและการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทย พร้อมอาสาเป็นอีกแกนที่รวบรวมภาคเอกชนในการทำงานพัฒนาและผลักดันองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีแห่งอนาคตให้กับคนไทยได้เรียนรู้ สร้างความเข้าใจและตื่นตัว เพื่อเตรียมพร้อมกับกระแส Digital Disruption ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนและสังคมอยู่ตลอดเวลา จัดงานสัมมนาภายใต้โครงการ “AIS ACADEMY for THAIs : ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย” ด้วยความความร่วมมือกับหลายองค์กรชั้นนำทั้งในและ ต่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค ในรูปแบบ Physical Event และ Online Conference ได้แก่

1. AIS ACADEMY for THAIs ณ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561

2. AIS ACADEMY for THAIs: Intelligent Nation Series ณ สยามพารากอน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

3. AIS ACADEMY for THAIs: to the Region องค์ความรู้ สู่ภูมิภาค จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่19 กรกฎาคม 2562 และ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562

4. AIS ACADEMY for THAIs : JUMP Thailand ในการเรียนรูปแบบใหม่ Hybrid Event (On-Ground และ Virtual LIVE Event) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563

5. AIS ACADEMY for THAIs : ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย JUMP Thailand การสร้างโอกาสเพื่อการเติบโตอย่างเท่าทันด้วยเทคโนโลยีและพร้อมรับกับกระแส Digital Disruption ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย และช้อปปี้ ผ่าน Facebook LIVE และ YouTube ของ AIS ACADEMY เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564

และเรายังยืดถือและสานต่อกับภารกิจ “คิดเผื่อ” เพื่อคนไทยต่อไป เพราะเราเชื่อว่า การเติบโตแต่เพียงผู้เดียวไม่ใช่การเติบโตอย่าง
แท้จริง แต่การทำให้สังคมไทยเข้มแข็งและแข็งแรงขึ้น เป็นการเติบโตอย่างยั่งยืน

ACADEMY FOR THAIS

Digital Disruption ไม่น่ากลัว! เตรียมตัว
ให้พร้อมไปกับ AIS Academy