Recommend

การสร้าง Content Online อย่างไรให้สะกดใจผู้ชม

การเป็นนักพูดเพื่อสะกดใจผู้ฟัง การสร้าง content ให้ตรงใจผู้ฟัง

Curriculum

  • Content Provider
    AIS ACADEMY
    คือ สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (มหาชน) หรือ เอไอเอส มีหน้าที่หลักในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้มีความรู้ ทักษะ และความพร้อมต่อการทำงานในโลกดิจิทัล และนอกจากนี้ อีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญคือ การทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ในการยกระดับความรู้ เพื่อให้พร้อมต่อการก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจ และเทคโนโลยี ตามแนวคิด "ภารกิจคิดเผื่อ" เพื่อสร้างสังคมความรู้ของคนไทยร่วมกัน

Description

คำอธิบายหลักสูตร :
การเป็นนักพูดเพื่อสะกดใจผู้ฟัง การสร้าง content ให้ตรงใจผู้ฟัง มีปัจจัยหลายอย่าง ริ่มจากการเสริมสร้าง บุคคลิกภาพของผู้พูด การเล่าเรื่อง เนื้อหาของ content การนำเสนอ ลำดับการเล่าเรื่อง เรียบเรียง เนื้อหา และ น้ำเสียงของผู้พูด ท่าทาง กริยาการแสดงออก เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ การสร้าง content จากเรื่องใกล้ตัว เรื่อง ที่เราถนัด เรื่องที่อยู่ในกระแสความสนใจของผู้คน ในช่วงเวลานั้นๆ การรู้จักเดาใจผู้ฟัง รู้ว่าช่วงเวลาใดควรนำเสนอ content ประเภทใด ผู้ฟังเป็นคนกลุ่มไหน ช่วงอายุเท่าใด การใชัภาษาที่เข้าใจง่าย

เนื้อหาของหลักสูตร :
1 การสร้าง content อย่างไรให้สะกดใจผู้ฟัง
2 วีการ และองค์ประกอบของการเล่าเรื่อง การเรียบเรียง content

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ :
ผู้เรียนจะได้ทราบวิธี การสร้าง content อย่างไรให้สะกดใจผู้ฟัง

รูปแบบการเรียนรู้ : Micro Learning

1 Speaker

AIS Academy