THE EDUCATORS THAILAND

2566


     การศึกษากับสื่อดิจิทัลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในยุคปัจจุบัน เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลง วิถีการเรียนการสอนอย่างสิ้นเชิง โดยนักเรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ สื่อดิจิทัลยังช่วยให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ได้ในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งคุณครูเปรียบเสมือนเป็นผู้สอนและนำทางผู้เรียนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในหลายๆ ด้าน การสร้าง Influencer ด้านการศึกษาเป็นหนึ่งในวิธีการสร้างสื่อดิจิทัลที่เหมาะสมและน่าสนใจให้กับผู้เรียน จึงเป็นที่มาของโจทย์หลักในปีนี้ การสร้าง Influencer ด้านการศึกษา

     AIS Academy ในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคมไทย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพผู้สอน และการจัดทำสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมและเป็นเวทีให้กับนักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและติวเตอร์ ที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการด้านการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าต่อไป

 

วัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ

  1. เพื่อส่งเสริมให้นักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และติวเตอร์ ได้สร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อนวัตกรรมการสอนในรูปแบบคลิปวิดีโอ และสื่อการสอนรูปแบบอื่นๆ ในการจัดการเรียนรู้ทุกสาระวิชา
  2. เพื่อให้นักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และติวเตอร์ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานด้านสื่อนวัตกรรมการสอน และสื่อการสอนรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นผลผลิตของตนเองเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง
  3. เเพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณแก่นักการศึกษา ครู บุคลากรการศึกษาทุกสังกัด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และติวเตอร์ในด้านความเป็นผู้นำด้านสื่อนวัตกรรมการสอน และสื่อการสอนรูปแบบอื่นๆ
  4. สร้างความตระหนักให้นักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และติวเตอร์ในประเทศไทย เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง โดยการพัฒนานวัตกรรมการสอนของตนเอง เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาของประเทศไทย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ