ประกาศผลผู้ชนะโครงการ

THE EDUCATORS THAILAND

2564

ยินดีกับผู้ชนะเลิศที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 10 ท่าน

  • นาย สุรพจน์ บัวเขียว
  • นาย อาทิตย์ ฉิมกุล
  • นาง ณัฏฐนิช สมอารยพงศ์
  • นาย วรวิทย์ ไชยวงศ์คต
  • นาย กฤษณะ วงศ์ริน
  • นางสาว ศรัญธร พลสวัสดิกุล
  • นาย อนวัช นันทะเสน
  • นางสาว มณีรัตน์ ธินะ
  • นาย ศักดา จันทร์กลั่น
  • นาง กรรณิการ์ แป้นกลม

ขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ และพบกันใหม่สำหรับ The Educators Thailand ประจำปี 2565