THE TUTOR THAILAND 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมภาคปฏิบัติ
และมีสิทธิ์ส่งผลงานคัดสรร รอบชิงชนะเลิศ "Final Mission"

THE EDUCATORS THAILAND 2564

THE EDUCATORS ...THAILAND

2564

โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2564
มากกว่าความเป็น...ครูผู้สอน วิชาชีพครู เป็นสิ่งที่สำคัญมีบทบาทมากในการพัฒนาคนและพัฒนาชาติ ครูผู้สอน คือผู้ทำให้เกิดการเรียนรู้ และเป็นผู้ทำงานร่วมกับนักเรียนในการแสวงหาความรู้ รวมไปถึงการป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง ให้กับนักเรียน ซึ่งสื่อการเรียนรู้หรือนวัตกรรมต่างๆ ที่ครูผู้สอนนำมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หากมีความหลากหลายก็จะช่วยส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้