ประกาศรายชื่อผู้ชนะเลิศโครงการ

THE EDUCATORS THAILAND 2564

ยินดีกับผู้ชนะเลิศที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

THE EDUCATORS ...THAILAND

2564

โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2564
มากกว่าความเป็น...ครูผู้สอน วิชาชีพครู เป็นสิ่งที่สำคัญมีบทบาทมากในการพัฒนาคนและพัฒนาชาติ ครูผู้สอน คือผู้ทำให้เกิดการเรียนรู้ และเป็นผู้ทำงานร่วมกับนักเรียนในการแสวงหาความรู้ รวมไปถึงการป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง ให้กับนักเรียน ซึ่งสื่อการเรียนรู้หรือนวัตกรรมต่างๆ ที่ครูผู้สอนนำมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หากมีความหลากหลายก็จะช่วยส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้